O KONFERENCJI

Proces przekształceń środowiska mieszkaniowego ma charakter ciągły. Rozwój cywilizacji niesie nowe wyzwania, otwiera niedostępne dotychczas możliwości, stanowi impuls do zmian i pole do eksperymentów. Dla rozwoju struktur/sieci urbanistycznych w najbliższej przyszłości, określające znaczenie będzie miał postępujący wzrost liczby ludności w skali globalnej oraz scenariusz zmian klimatycznych, który może wywołać potężne fale migracyjne. Zjawiska te będą wymagały interwencji, również w zakresie tworzenia tymczasowych siedlisk.

W skali globalnej cele zrównoważonego rozwoju w mieszkalnictwie to zapewnienie szeroko rozumianej dostępności mieszkań i działania na rzecz poprawy jakości środowiska mieszkaniowego we wszystkich jego elementach. Idea zrównoważonego środowiska mieszkaniowego zakłada dążenie do zrównoważenia wszystkich czynników istotnych w procesie kształtowania warunków życia w miejscu zamieszkiwania. Są to czynniki przestrzenne, techniczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe, których charakter i nasilenie zależą od kraju/regionu.

W odpowiedzi na tak postawione cele powstał nowy kanon projektowania, opracowano wachlarz rozwiązań technicznych, technologicznych i materiałowych, które wzbogacają język formy architektonicznej i detalu, a co ważne, ograniczającą zużycie energii, wody oraz generowanie odpadów i zanieczyszczeń w budynkach. Zmianie ulegają także relacje społeczne na wszystkich poziomach. Idea rozwoju zrównoważonego przyniosła w ostatnich dziesięcioleciach poważny dorobek w zakresie budownictwa, urbanistyki i architektury.

Konferencja Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego ma ambicję przedyskutować współczesne problemy kształtowania zrównoważonego środowiska mieszkaniowego i sposoby oddziaływania na czynniki je warunkujące, na tle dorobku badawczego Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Politechniki Krakowskiej. Obrady Konferencji będą się odbywały w dwóch blokach: pierwszy poświęcony będzie celom, metodom i rezultatom badań nad środowiskiem mieszkaniowym prowadzonych przez zespół obecnej KKŚM na przestrzeni lat , drugi podejmie problematykę sposobów przekształcani  środowiska mieszkaniowego wobec wyzwań współczesności.

BLOK PROGRAMOWY I

Prezentacja wyników badań jakości środowiska mieszkaniowego prowadzonych przez Instytut, a później przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego.

Instytut, a następnie Katedra Kształtowania  Środowiska Mieszkaniowego począwszy od lat 70. ubiegłego wieku prowadziła wieloaspektowe badania nad jakością środowiska mieszkaniowego. Wokół tak zarysowanej problematyki skupiła się grupa architektów praktyków i badaczy, kierowanych kolejno przez profesorów: Witolda Cęckiewicza, Wacława Serugę i Grażynę Schneider-Skalską. Jako rezultat prac zespołu powstało szereg nowatorskich opracowań, ekspertyz, publikacji naukowych i studialnych projektów architektonicznych. Podczas konferencji przedstawione zostanie również opracowanie wykonane przez zespół badaczy Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w 2022 roku: BADANIE JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO KRAKOWSKICH OSIEDLI, które jest pierwszym, modelowym projektem, którego autorzy podjęli tak szeroki temat dla obszaru całego miasta Krakowa.

BLOK PROGRAMOWY II

Redefinicja pojęcia zrównoważenia w odniesieniu do środowiska mieszkaniowego wobec wyzwań współczesności

Środowisko mieszkalne ulega przemianom pod wpływem wzajemnie powiązanych ze sobą czynników, które na nie wpływają. Współcześnie wspomniane procesy te przebiegają bardzo dynamicznie: zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska, a także czynniki ekonomiczne, społeczne i techniczne wpływają w sposób istotny na siedliska ludzkie i stanowią wyzwanie dla zmian. Co więcej, potrzeby i preferencje mieszkaniowe wykraczają poza ramy mieszkania: oczekiwania i aspiracje mieszkańców dotyczą teraz także dzielnicy i całego miasta. Rośnie znaczenie przestrzeni publicznych, które odgrywają coraz ważniejszą rolę jako wielofunkcyjne przestrzenie oferujące atrakcyjne usługi i często stanowiące podstawę lokalnej tożsamości i wizerunku.

Celem sesji jest dyskusja nad: 1) aktualnymi trendami w architekturze mieszkaniowej: zrównoważonymi rozwiązaniami dla mieszkań i osiedli 2) współczesnymi przestrzeniami publicznymi i ich funkcją w mieście 3) społecznymi aspektami życia w dzisiejszym mieście.

Skip to content